सूचना

मिति २०७८/१२/०३ र ०४ गते फागु पर्व परेको हुँदा उक्त २ दिन क्याम्पस विदा हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।

क्याम्पस प्रमुख