Goals:

 •  प्रणालीबद्ध प्रशासनिक संरचना र त्यसको प्रभावकारिता
 • आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री पठनपाठनको प्रयोगले विद्यार्थीको भर्ना÷नामप्रविष्टिमा सुधार ल्याउने
 • शैक्षिक कार्यक्रम तथा शिक्षकहरूको स्तरउन्नती गर्ने,
 • भौतिक पूर्वाधारको विकास र नियमित सम्भार गर्ने,
 • सोधउन्मुख शिक्षण सिकाइ र त्यसको प्रयोग (व्यवहारिक),
 • मावन संशाधनको सुसङ्गठन तथा व्यवस्थापन
 • दिगो श्रोत तथा साधनहरूको खोजी र विकास
 • सहभागितामूलक उपस्थितिको माध्यमबाट सवै खाले विद्यार्थीहरूको क्याम्पस प्रवेशमा पहुँच
 • अन्य सङ्घ संस्था तथा सङ्गठनहरूसँग सहकार्य र संजाल विस्तार

 

Objectives:

 •  प्रशासनिक कार्यलाई पारदर्शी र सरोकारमुखी बनाउने,
 • गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण तयार गर्ने,
 • क्याम्पसले निर्धारण गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सरोकारमुखी बनाउने,
 • प्राध्यापक तथा कर्मचारी र विद्यार्थीहरूलाई जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाउने,
 • खेलकुद विकास र शैक्षिक सामग्री निर्माण सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्ने,
 • शैक्षिक गुणस्तर प्रत्याभूतिका लागि उपर्युक्त शिक्षण क्रियाकलाप प्रयोग गर्ने,
 • अध्ययन अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिइ नियमित प्रकाशन गर्ने,
 • सरोकारवालाई शैक्षिक गुणस्तरप्रति प्रवोधित गर्ने,
 • स्वच्छ शैक्षिक र प्रदुषण रहित प्राकृतिक वातावरण निर्माणमा जोड दिने । 

 

मूल्य र मान्यता (Norms and Value)

 • सुशासनमुखी व्यवस्थापन
 • समान अवसर
 • समावेशीकरण
 • जिम्मेवार तथा जवाफदेहि निकाय
 • समन्वयात्मक कार्यशैली