1. Sanju Dahal Ghimire
  2. Tika Prasad Upadhyay
  3. Bishnu Dahal
  4. Dinesh Baskota
  5. Manish Shrestha
  6. Ajay Poudel
  7. Rupesh Kumar Mishra
  8. Yadu Dangal