त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिएको २०७५ सालको तीन वर्षे वि.एड.तेस्रो वर्षको नतिजा मिति २०७५ मङ्सिर १४ गते प्रकाशित गरेअनुसार निम्न सिम्वल नं. भएका विद्यार्थीहरू उत्तिर्ण भएको जानकारी गराईन्छ ।

SN Year Roll No. Part Exam Date Result Date Result
1 75 2180303 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
2 75 2180305 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
3 75 2180308 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
4 75 2180309 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
5 75 2180314 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
6 75 2180316 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
7 75 2180317 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
8 75 2180319 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
9 75 2180321 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
10 75 2180323 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
11 75 2180327 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
12 75 2180332 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
13 75 2180336 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
14 75 2180337 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
15 75 2180343 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
16 75 2180348 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
17 75 2180349 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
18 75 2180350 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
19 75 2180351 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
20 75 2180352 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
21 75 2180355 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
22 75 2180356 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
23 75 2180357 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
24 75 2180358 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
25 75 2180362 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
26 75 2180364 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
27 75 2180368 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
28 75 2180373 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
29 75 2180379 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
30 75 2180386 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
31 75 2180387 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
32 75 2180388 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
33 75 2180390 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
34 75 2180392 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
35 75 2180393 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
36 75 2180400 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
37 75 2180401 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
38 75 2180403 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
39 75 2180404 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
40 75 2180407 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
41 75 2180410 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
42 75 2180412 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
43 75 2180413 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
44 75 2180415 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
45 75 2180419 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
46 75 2180422 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
47 75 2180423 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
48 75 2180425 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
49 75 2180427 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
50 75 2180430 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
51 75 2180431 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
52 75 2180432 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
53 75 2180436 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
54 75 2180439 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
55 75 2180443 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed
56 75 2180446 3 JESTHA – ASHADHA 2075 Nov. 30, 2018 Passed