मिति २०७४/२/१३ देखि २०७३/२/१५ सम्म सञ्चाललित स्नातकाेत्तर शिक्षा अन्तरगत नेपाली,अङ्ग्रेजी र स्वास्थ्य शिक्षाका विध्यार्थीहरुकाे शाेधपत्र लेखन सम्वन्धी तालिममा सहभागी प्राध्यापकहरु

 

मिति २०७४/२/१३ देखि २०७३/२/१५ सम्म सञ्चाललित स्नातकाेत्तर शिक्षा अन्तरगत नेपाली,अङ्ग्रेजी र स्वास्थ्य शिक्षाका विध्यार्थीहरुकाे शाेधपत्र लेखन सम्वन्धी तालिममा सहभागी बिध्यर्थिहरु
मिति २०७४/२/१३ देखि २०७३/२/१५ सम्म सञ्चाललित स्नातकाेत्तर शिक्षा अन्तरगत नेपाली,अङ्ग्रेजी र स्वास्थ्य शिक्षाका विध्यार्थीहरुकाे शाेधपत्र लेखन सम्वन्धी तालिमका झलकहरु