सूचना ।

मिति २०७५/०६/२१ गते प्रकाशित सूचनामा २०७५ साल असोज २४ गतेदेखि मिति २०७५ साल कार्तिक २८ गते सम्म सम्पूर्ण तहका कक्षाहरु विदा भनि सूचना प्रकाशित गरिएकोमा मिति २०७५ साल कार्तिक २८ गतेदेखि पूर्ववत रुपमा सम्पूर्ण तहका कक्षाहरु सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।

……………….
क्याम्पस प्रमुख